Oproep voor deelname aan praktisch onderzoek

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) zoeken een of meerdere partners om samen te werken op het gebied van process mining. Met deze technologie is het mogelijk om inzicht te krijgen in het werkelijke verloop van bedrijfsprocessen, inclusief het tijdsverloop, de rol van betrokken partijen, de variaties die plaatsvinden in de uitvoering, knelpunten etc. De onderzoekers hebben recent een toolset ontwikkeld, waarmee het nu mogelijk is rechtstreeks gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is in een Oracle database.

Het doel van het onderzoek is om de nieuwe technologie onder realistische omstandigheden in een Oracle database-omgeving te evalueren, zowel qua technische robuustheid als bedrijfsmatige bruikbaarheid van de analyseresultaten. De waarde van het onderzoek voor de deelnemende partner(s) bestaat uit de kennismaking met een nieuwe, veelbelovende analyse-technologie en een concreet inzicht in het gedrag en de prestaties van een of meerdere bedrijfsprocessen binnen de eigen organisatie.

Aan de deelname aan het onderzoek zijn geen directe kosten verbonden. De doelstelling van de onderzoekers is om de verkregen inzichten te gebruiken voor het verbeteren van de technologie en om over de toepassing ervan te publiceren. In overleg met de partners wordt besloten tot op welk niveau de naam van de deelnemende organisatie en de geanalyseerde gegevens kunnen worden gedeeld in dergelijke publicaties. De tijdsduur van het onderzoek is enigszins afhankelijk van de te kiezen scope van het bedrijfsproces, de hoeveelheid historische data e.d. De bedoeling is niettemin om in een tijdsbestek van zes weken tot twee maanden een volledige analyse uit te voeren en de resultaten te evalueren met de partner(s).

 

Bij interesse in deelname of voor verzoeken om nadere informatie kan men zich wenden tot de leider van dit onderzoek, prof.dr.ir. Hajo Reijers, h.a.reijers@tue.nl / www.reijers.com 


Nieuwe technologie haalt procesinformatie rechtstreeks uit Oracle database

'Process mining geeft waardevol inzicht in werkelijk verloop van bedrijfsprocessen'
24 dec 2014 - Hans Gerritse

Onderzoekers van de TU Eindhoven en VU Amsterdam hebben een nieuwe technologie voor process mining ontwikkeld. De nieuwe technologie, bestaande uit een Open Source framework met plug-in analysetools, maakt het mogelijk rechtstreeks gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is een Oracle database. De wetenschappers zoeken nu samenwerking met partners in het bedrijfsleven om deze technologie in de praktijk te evalueren en de resultaten te delen. Prof. dr. ir. Hajo Reijers, leider van het
Onderzoekers van de TU Eindhoven en VU Amsterdam hebben een nieuwe technologie voor process mining ontwikkeld. De nieuwe technologie, bestaande uit een Open Source framework met plug-in analysetools, maakt het mogelijk rechtstreeks gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is een Oracle database. De wetenschappers zoeken nu samenwerking met partners in het bedrijfsleven om deze technologie in de praktijk te evalueren en de resultaten te delen. Prof. dr. ir. Hajo Reijers, leider van het onderzoek, legt uit hoe de nieuwe technologie de huidige obstakels om process mining toe te passen kan wegnemen. "Het wordt daarmee voor heel veel organisaties interessant om met process mining aan de slag te gaan."
 

 

Event log

"Process mining is natuurlijk een prachtig concept om bedrijfsprocessen te visualiseren, maar het vraagt wel van een organisatie dat er al enigszins is nagedacht over wat men dan wil zien", licht Reijers toe. "Elk stapje dat in een bepaald proces is uitgevoerd door een persoon, moet ergens worden weggeschreven en vastgelegd in een 'event log' zoals wij dat noemen. Voordat je überhaupt aan process mining kunt beginnen, moet het al duidelijk in stapjes worden vastgelegd. Met onze aanpak en de technologie die we hebben ontwikkeld kunnen we die informatie rechtstreeks uit de database halen, zonder dat vooraf een aanpassing van de database of een conversieslag noodzakelijk is."

 

Voor een commercieel bedrijf zal de motivatie duidelijk zijn, maar wat drijft een wetenschapper om een nieuwe technologie voor juist deze specifieke toepassing te ontwikkelen?

"Het antwoord op deze vraag is tweeledig. In de eerste plaats is het een puur wetenschappelijk technische uitdaging. Zo'n event log werkt perfect om process mining te doen, maar voor ons is het een interessante wetenschappelijke vraag of je die event log automatisch kunt genereren aan de hand van mutaties in de database. En daarnaast is er bij ons ook een drive om dit hele concept van process mining populairder en toegankelijker te maken."

 

Technische uitdaging

Vrijwel alle organisaties maken tegenwoordig gebruik van databases om informatie in op te slaan, stelt Reijers. "Alles wat relevant is voor die organisatie zou je in feite daarin terug moeten kunnen vinden. De verwachting in de organisatie is dat de informatie die je nodig hebt al wel ergens is opgeslagen, alleen misschien niet precies in de vorm die je nodig hebt om specifieke bedrijfsprocessen te kunnen volgen. De technische uitdaging is hoe je dat nu uit die databases haalt en hoe je nu de juiste linkjes legt tussen bijvoorbeeld de verschillende tabellen, zodat je precies krijgt wat je wilt zien."

"Stel dat we dit voor elkaar hebben gekregen, dan gaat voor heel veel organisaties de deur open om met process-mining aan de slag te gaan. Als wetenschappers geeft dat ons zeker voldoening. We besteden daar jaren onderzoek aan en we hebben zelf het idee dat er ontzettend veel leuke dingen uit zullen komen. Wij denken ook dat veel organisaties er tegenop zien om dat zelf te gaan doen. Je hebt een tool nodig en je moet zorgen dat van de events precies die dingen die nodig zijn om het bedrijfsproces te visualiseren nog eens apart worden vastgelegd. Volgens ons is dat een behoorlijk obstakel, dat organisaties weerhoudt om met process mining aan te slag te gaan. Met de technologie die we hebben ontwikkeld hopen we dat obstakel weg te nemen."

 


 

Process mining en datamining

Er is een groeiende bewustwording dat er veel meer mogelijk is met die grote hoeveelheden data die een organisatie zelf in huis heeft, constateert Reijers, daarbij bewust de (te) veel gebruikte term Big Data vermijdend. "Veel organisaties zijn vooral bezig met datamining, dat een veel breder gebied beslaat. Datamining is niet zozeer op bedrijfsprocessen gericht, maar veel meer op de relaties tussen de verschillende data en het analyseren daarvan. Bij process mining kijken wij echt naar die hele keten van bedrijfsprocessen. Als je het hele proces in kaart brengt kun je ook zien welke partijen in dat bedrijfsproces feitelijk een rol spelen, wie daar bijvoorbeeld heel effectief in is en wie heel snel of juist veel minder zijn taken uitvoert. Je kunt ook zien welke processen complexer zijn al naar gelang de vergelijkbare nieuwe producten die je wilt leveren. In onze aanpak is dus het perspectief van datamining aan die processen gekoppeld."

 

Waarom wordt er voor dit onderzoek samenwerking gezocht met het bedrijfsleven?

"Als wij willen publiceren over iets nieuws dan is het in onze gemeenschap - die toch ook sterk op de praktijk is gericht - heel erg belangrijk om te laten zien dat het niet alleen een goed idee is maar dat het ook in werkelijkheid kan worden toegepast. Daarom willen we graag met organisaties in het bedrijfsleven samenwerken om aan te tonen dat het werkt en dat het ze ook wat oplevert."

De keuze om de process mining toolset juist voor Oracle databases te ontwikkelen, ligt volgens Reijers ook voor de hand. "We zijn geen softwareontwikkelaar en kunnen zoiets niet ontwikkelen voor al die verschillende technologieën die er zijn. Oracle is uiteraard een bijzonder populaire technologie, maar een tweede argument is dat Oracle ook een aantal zaken heel goed geregeld heeft.

Kenmerkend in onze aanpak is dat we heel veel gebruikmaken van redo logs. In Oracle wordt alles wat wordt toegevoegd of aangepast netjes geregistreerd en in redo logs vastgelegd. En die redo logs maken het ons mogelijk niet alleen maar te kijken naar wat er op dit moment in de database zit, maar ook naar wat daarvoor de toestand van de database was. Als je die redo log files in omgekeerde volgorde afspeelt, dan kun je in feite alle versies van de inhoud van de database terug herleiden tot zover de redo log-historie reikt. We hebben gekeken hoe dat in de verschillende databasetechnologieën geregeld is en Oracle doet dit op een heel volwassen en robuuste manier. Om process mining te kunnen doen moet je terug in het verleden stappen en dat maken de Oracle redo logs heel goed mogelijk."

 

De open source toolset die aan de VU Amsterdam en TU Eindhoven is ontwikkeld heeft van de onderzoekers de naam ProM meegekregen, wat staat voor Process Mining framework. (zie www.processmining.org). ProM is een generiek Open Source framework waarin process mining analysetools in een standaard omgeving als plug-in geïmplementeerd kunnen worden.

 


 

Enthousiast maken

Als mogelijke participanten in dit onderzoek denkt Reijers in eerste instantie aan organisaties die werken met Oracle en die echt interesse hebben om hun bedrijfsprocessen inzichtelijk te maken met behulp van process mining. "Dat kunnen natuurlijk ook leveranciers van Oracle-technologie zijn, die dit als product of dienst willen gaan leveren aan hun klanten. In dat stadium zijn wij er al niet meer bij betrokken, want voor ons is het onderzoek dan al afgesloten. We hebben ook geen commercieel oogmerk, onze doelstelling is aan te tonen dat deze aanpak werkt en daarbij organisaties enthousiast te maken voor process mining."

 

Wat wordt er verder verwacht van de onderzoekspartner?

"We hopen dat we toegang krijgen - uiteraard onder allerlei goede afspraken - tot een substantieel deel van de Oracle database van de organisatie, waarbij we ook graag willen weten in welk (onderdeel van een) bedrijfsproces men geïnteresseerd is. Als een organisatie kan aangeven dat ze het interessant vinden om bijvoorbeeld naar het factureringsproces of de klachtenafhandeling te kijken, dan kunnen wij daar onze focus op richten. Een technische voorwaarde is dat men al enigszins gebruikmaakt van redo logs en daar een ruime buffer voor heeft ingesteld, dan wel de bestaande bufferruimte tijdelijk wil vergroten, zodat we redelijk ver terug in het verleden kunnen kijken."

 

Goodwill

De deelnemende partners krijgen door het onderzoek een helder inzicht in een of meer bedrijfsprocessen binnen zijn eigen organisatie, terwijl ze bovendien de gelegenheid hebben kennis te maken met een heel nieuwe technologie, stelt Reijers. "En natuurlijk speelt ook mee de goodwill die je als bedrijf opbouwt door mee te werken aan academisch onderzoek. Voor bedrijven kan het heel interessant zijn om goede contacten te hebben in de academische wereld. Als wij daarbij een handje kunnen helpen, dan doen we dat graag."

 

Prof. dr. ir. Hajo Reijers is hoogleraar Business Informatics binnen de afdeling Informatica van de Faculteit der Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en is tevens verbonden aan de TU Eindhoven als deeltijd-hoogleraar Business Process Technologies bij de Faculteit Wiskunde & Informatica.